Discount mulberry online shop Outlet Blog Siyaset Dunyasi

Discount mulberries Outlet Blog Siyaset Dunyasi

HO GELD N Z(Welcome) Hayat n insanl n hizmetine adayan bilge insan Prof. Dr. Haydar Ba milletimizin bu durumuna duyars z kalamazd . Gecesini g nd z ne katarak ahs na m nhas r bir model olan Milli Ekonomi Modelini haz rlad . Durun, buralar kmaz sokak diyerek ger ek z m n adresinin Milli Ekonomi Modeli oldu unu g sterdi. Evet, insanl n bekledi i ses, bu ses i te D nya ap nda bilim adamlar , Prof. Dr. Haydar Ba beyin bu sesine kulak verip, onun bu tezini deklere etmektedirler. Bilim adamlar d zenlenen 4 Uluslararas Kongreyle; Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Mille Devlet tezini d nyaya hayk rd lar. Vatanda m z n bu f rsat de erlendirmekten ba ka yolu kalmam t r. Sadece T rk milletinin de il, b t n insanl n sosyal s k nt lar na son vermek istiyorsan z; Ey ehli vicdan, duyun bu sesi.!

nsan n tabiat icab , k sa ve mutlu d nemler ha ri , daima ihtiraslar n plana ge mi , bunun neti cesinde toplumun her zaman h k mran b l m ekonomik refah i inde olurken, di er b l mleri, de i en oranlarda sefalet ve yoklu a do ru giden kaderde birle mi lerdir. dare edenlerle a l k e kenler aras ndaki topluluk, yetenekleri nispetinde pastadan par alar koparmaya ve bu nedenle idare edenlere yak n olmaya al m lard r. Kurallar, ba taki sahs n huyuna, karakterine, ahlak na, akl na ve yeteneklerine ba l olarak tama men emir ve direktifleri ile olu makta idi. Bu nedenle tarih boyunca g l devlet olman n en etkin art a daletli payla m olmu tur. S m r d zeninin kurucu lar olan kapitalist lkeler, K RESELLE ME ad n verdikleri, asl s m rme olan sistemle, geli mekte o lan lkelerin t m kaynaklar n ele ge irme operasyo nunu h zla s rd rmektedirler. S m r d zeni be eriyet ile birlikte devam edip gelmektedir. G l olan daima s m rm , zay f olan daima k le olup ezilmi tir. Y zelli y ld r kapitalist d zen, harpler, ekonomik olarak bor land rma, zelle tirmeye te vik ve h kmetme yolu ile s rd r lmekte dir. Her t rl kaynaklar t kenmi olan, ok geli mi kabul edilen bu lkeleri asl nda ayakta tutan geli memi lkelerin kaynaklar d r. Bu kaynaklar n k s t lanmas , durumun tamamen tersine evrilmesi de mektir. Son yar m as rda harp etmekten ziyade, bar ve beraberlik kand rmas ile, teknolojik st nl kle rini t m d nya ile payla mak istedikleri yalan n koz olarak kullanan geli mi lkeler, geri kalm a ma asl nda hazineler zerinde oturan lkeleri, KRESELLE ME taktikleriyle avlamay ba ar ile h z la s rd rmektedirler. K reselle menin bir art olan ZELLE T RME ya mas ile lkelerin gelir getiren kurumlar n , strate jik nemi olan kurumlar n ele ge irmektedirler. lke de s z sahibi olan b y k yerel irketleri nce k re sel, tan nm irketlerle ortakl k yapt r p, daha sonra tek ba na ele ge irme operasyonlar n sab rla ger ekle tirmektedirler. B t n bu taktik ve planlarla geli mekte olan lke lerin retimlerini ele ge irerek, kalk nma ve rekabet abalar n yok etme e devam etmektedirler. Geli mekte olan lkelerin b y k apta yeralt kaynaklar k resel g lere ait b y k irketlerin ellerine ge mi veya ge mek zeredir. Para politikalar tamamen IMF ve D nya Bankas ‘na teslim edilmi , emisyon o lay na hi bir ekilde m dahale imkan b rak lmad n dan, t m emek ve retimleri de k resel s m r n n elinde kalm t r. Senyoraj haklar dahi onlara yabanc para olarak fa izli bor eklinde verilmekte ve bu durumda t m insan l k k resel g lere k le durumuna d mektedir. Bura ya kadar anlat lanlar k resel veya kapitalist ekonomi nin y zeysel manzaras d r. K resel g lerin, en ok ekindi i ULUSAL devletler oldu undan, ncelikle he def olarak ulusal devlete yatk n topluluklar zerinde a cil planlar retmektedirler. zelle tirme ve bor land r ma taktikleri, k lt rleraras i birli i al malar bu plan lar n nde olanlar d r. Milli Ekonomi Modeli bu nedenle milli devletin ol mazsa olmaz d r. Ve k reselle menin panzehiridir. Kapitalist ekonominin kolayca uygulanabilmesi i in i lim ad na empoze edilen ekonomik modeller vas tas ile t m lkeler pembe hayaller ile uyutulmaktad r. te bu eser, hakikatleri g zler n ne sermekle, mevcut ekono mik teorileri, uygulama temeline dayal net matematik sel form lleriyle yerle bir etmektedir. Bu eserden de an la laca gibi Milli Ekonomi Modeli her toplulu un e it artlarda ekonomik geli imlerini d zenlemektedir. Milli Ekonomi Modeli t ketim yanl s bir modeldir. Yani, toplumu olu turan bireylerin tamam n n belli bir gelir d zeyine kart lmas n hedef almaktad r. Bunun neticesinde k resel g lerin k lte k lte ortadan kald rmak zere oldu u lkeler, bu modelle tekrar b y k ve g l devletler haline gelecektir. Toplumda fa kir, a , i siz kalmayacakt r. Herkesin temel ihtiya lar kar lanacak devlet sosyal bir devlet, yani baba devlet olacakt r. Devletin her t rl kaynaklar , devlet millet i birli i ile kullan lacakt r. Milli Ekonomi Modeli, daha nce kendilerine yeter du rumda olan lkeleri yeterli olduklar dallarda politikalar na m dahale ederek, kendilerine ba ml hale getiren kapi talist lkelerin her t rl m dahalelerini bo a karacakt r. Tar mda, ormanc l kta, hayvanc l kta ve her t rl retimde halk ile birlikte, vergi almak yerine faizsiz kredilerle halk na destek ve en nemlisi her kesim deki fertlere emeklilik hakk tan yan, rettikleri her mamule al m garantisi veren tam bir sosyal devlet o lu acakt r. Modelle, s m rme ve s m r lme ortadan kalkacakt r. Bunun yerini adaletli bir dayan ma ve payla ma ortam alacakt r. Ekonomi, topluluktan toplulu a, o kimselerin k lt rel yap s na g re de i im g stermesi gereken bir uygulamad r. Y llarca H ristiyan k lt r n n r n olan ekonomi politikalar n n uygulanmas bizi kmazlara s r klemi tir. Kapitalist d zenin para ve faiz uygulamalar , para ile para kazanma im kanlar , paran n belli merkezlerde toplanmas ger e i ka n lmazd r. Milli Ekonomi Modeli’nde ise, uygulama tamamen bizim k lt r m z n bir r n d r. Gelir da l m nda denge, s rekli b y me ve tam istihdam ok uyumlu bi imde ger ekle mektedir. Sosyal devlet olman n gerekli temel artlar da bunlard r. Faiz olmamas enflasyonun s f rlanmas d r. Bizim k lt r m zde yalan s ylemek yasakt r. Bu ger ek bilindi i halde liberal ekonominin vergi alma tekni i esnaf m z n yalan s ylemesini mecbur hale getirmi , ayakta kalmak i in devletine yanl ve ek sik beyanlarda bulunmu lard r. Bu nedenle ruhsal o larak su luluk hakimdir. Milli Ekonomi Modeli’nde, y z milyar n alt nda kazanan her kim olursa olsun kendisinden vergi al nmayacak olmas , halk m za kendine g ven ve inan lar na uygun hareket etme nin mutlulu unu kazand racakt r. Ve daha fazla im kanlara sahip olmak i in geli me abalar n s rd r meye devam edecektir. unu a k a s ylemekte yarar g r yorum. Kapi talist d zene g re ekonomi: nsan n s n rs z ihtiya lar n kar lamak i in s n rl imkanlar n kullan lmas olarak tan mlanm t r. Bu tan ma dayanan ekonomi kendi toplumunun menfaati i in di erlerini ezecektir. te bu nedenledir ki s m r , sava , i kenceler ve haks zl klar d nyaya hakim olmaktad r. uras muhakkak ki insan n ihtiya lar s n rs z de il aksine yarad l nedeni ile bir elin parmaklar say s kadar bile de ildir. Yeme i me, giyme, aile kurma vs. Ama ona sunulan imkanlara bakt m zda, t m ihtiya lar na kar l k say lamayacak kadar ok alterna tifler ve bolluk vard r. Se , se ye; be en, be en giy; se , se al. Demek ki ekonomi bilimi denilen ve toplumu yanl bir tan m n pe inde s r kleyen, u runda harpler yap lan, say s n s ylemede zorluk ekilen milyonlarca e serler yaz lan say s z renci ve retmen yeti tirilen sonunda bir hi oldu u, Prof. Dr. Haydar BA taraf n dan cesaretle g sterilen temelsiz bilimin, be eriyet a d na tam bir SKANDAL oldu u ger e i ile kar kar ya gelinmi tir. Zaten uygulamalarda da g r lmektedir ki sadece y zde on gibi bir n fus bu ekonomiden yarar sa la m , geride kalanlar ise daima ezilmi lerdir. Halbuki bunun tamamen aksinin olmas , hatta y zde y z n n hayatlar n rahat a s rd rmeleri topluluklar i in idealdir. Prof. Dr. Haydar BA Bey’in yazd ve senelerce beyan etti i Milli Ekonomi Modeli ilk nce ekonomi nin tan m n d zelterek: s n rs z imkanlar , insan n s n rl olan ihtiya lar na kullanma ilmi olarak tan mla m t r. Hakikat bu oldu una g re, kapitalizm ihtiya lar n de il fakat ihtiraslar n pe ine d m demektir. Bu nedenle y llar boyu ilim ad na temelde bozuk bir d zenin teorileri yap lm t m insanl k bunu bilim zannedip uygulam t r. Teknolojide ileri olan toplu luklar, GLOBALLL K demogojileri ile bir t rl kalk namayan ve global g lerin ihtiraslar n n olu mas n sa layan topluluklar resmen suistimal etmi tir. Milli Ekonomi Modeli s n rs z imkanlar halk n n ne sermi , devleti, vergi toplayan, tefecilik yapan ve milletini global g lere k le eden bir devlet halin den, halk na sahip kan, onlardan vergi alaca na, onlara maddi imkanlar tan yan, retime katk sa la yacak bir t ketim toplulu u ortaya karan bir sosyal devlet haline getirmi tir. Fakirlik terimini tamamen l gatten kartan, her ferdinin gerekli ihtiya lar n kimseye muhta olmadan temin etmesini sa layan bir baba devletin olu mas n sa lam t r. Ayn zamanda paray , sadece bir m badele ve de er saklama arac olmaktan karm , ona kal k nmada tahrik unsurlu u, mal ve hizmet kar l olma zelli i kazand rm t r. Yani paray para ya pan gene Prof. Dr. Haydar BA Bey olmu tur. Bu eser b t n bu i levleri geni olarak d nyan n g z n ne sunmaktad r. D n p geriye ibret ile bakt m zda, as rlar boyu insanlara ekonomi bilimi olarak anlat lan, onbinler ce makale yaz lan, konferanslar d zenlenen, i in garibi, say s z master ve doktoralar n yap ld , ya ni nal nc keseri ile yontula yontula son durumuna gelen, u runda milyonlarca insan n peri an oldu u yanl a dayal ve k reselle meye destek bir eko nomi modelini getirenleri, gafletleri veya gizli gaye leri ile ba ba a b rak rken, ben, bunlar n kar s n da g l bir model ve bir hakiki eser g rmekten i lim adam olarak mutluluk, milletim ad na gurur duymaktay m. Kalk namayan, global batakl kta kalk nmak i in r p nd k a daha da batan topluluklara m jdeler olsun! Milli Ekonomi Modeli ile Sosyal Devlet Projesi’ni orta ya atan, zay f devleti de il her i te halk ile e it artlar da el ele g l bir devleti, yani baba devleti tan tan bu eser kurtulu umuza kaynak olacakt r. unu asla unut may n z, bu model ekonomide bir alternatif model de ildir. Zaten yukar da anlat ld gibi temelden yanl bir modelin alternatifi nas l olur ki. Ekonomi bilimi bu temel eserle ger ek olarak ba lam t r. Bu bir tarihi o layd r. Bu eser sonsuza kadar rehber ve ders kitab o larak an lacakt r. Bilime yapt bu katk dan dolay Sa y n Prof. Dr. Prof. Dr. Ata SEL UK F rat niversitesi.

Devletimizin kurucusu Atat rk’ n bu millet ve devlet i in m n s ; tam ba ms zl kt r, millet egemenli idir, niter yap d r, meden devletlerin seviyesine kman n anahtar d r, laiklik temelinde inanc n ya ayabilmektir, bir ve beraber olmakt r.

K saca, bug n var olabilmenin ad d r Atat rk, milletimiz i in.

Hal b yleyken, O nunla b t nle mi millet b nyesinin sinir u lar na dokunurcas na Atat rk heykellerine sald rmak, Acaba lkede yukar da sayd m z varl k nedenlerine ba l l k ne noktadad r yoklamas m yap l yor? sorusunu ak llara getirmektedir.

B yle de olsa, iktidar n sald r lara gerekli ehemmiyeti g stermesi artt r.

Sald r lar n akl dengesi yerinde olmayanlara yapt r lmas bu i i basite indirmemelidir. ktidar, Atat rk ilke ve ink l plar n , de erlerini koruma ve muhafaza vazifesini yerine getirmelidir.

Zira ge ti imiz y l n 15 Temmuz’unda ciddi bir tehlike atlatt k ve darbe kalk mas ya ad k.

FET ‘n n, slam dinini de alet ederek y llarca dindar bir kimlik alt nda b rokrasiden askeriyeye her yerde yap land bir ortam g rd k. Ancak o g n de ifade ettik, bug n de diyoruz: FET ‘y besleyen, ona bu i te yard m eden okyanus tesi var ve T rkiye’nin de oldu u b lgede yeni vatan aray nda.

Yine 30 y ld r kanayan yaram z PKK ter r halen halledilmi de il.

Suriye’de ve b lgemizde dengeler de i irken, T rkiye yaln zla yor.

nan n z i inden ge ti imiz s re , Lozan’ delmek isteyenlerin arzulad kaygan zemin

Bu kaygan zemini e itli bahanelerin ard na gizlenerek k msemek yerine, sald r lar n merkezindeki birle tirici ve kurtar c g ce sar lmal ve sahip kmal y z.

tunalim 202 g r n ler Yorum b rak n

Demokrasiden diktat rl e d n mY netim bi imlerinin hepsinden diktat rl e d n m s z konusu olabilir. O bak mdan demokrasilerde diktat rl k olmaz s z , ger e i yans tmamaktad r. Onun i indir ki, demokrasilerde uzla ma k lt r esast r denilmektedir. Siyasi partilerin belli konularda ortak bir payda bulup uzla ma yoluna gitmeleri ka n lmazd r. Aksi durumda siyasi partilerin taraftarlar birbirlerine k ser, i kar tl k ve d manl a kadar var r. Bu durum, g n m zde ziyadesiyle ya anmaktad r. yle ki, geli tirilen tekniklerle se menlerin bilin alt i gal ediliyor ve istenilen tarafa y nlendiriliyorlar. Buna demokrasiler de d hildir. Hangi sistem olursa olsun, iyi insanlar n y netiminde iyi, k t lerinkinde k t sonu verir. Ancak bir ok Bat l tarih i, Yunan devletinin y k l na, Atina demokrasisinin neden oldu unu s yler. Ayni tarih iler, b t n halklar n temsilcilerinden olu an Plebler Meclisi nin, Roma mparatorlu una ba lanmas yla, imparatorlu un da y k ld n iddia ederler. G r len o ki, Bat l lar da demokrasiyi ideal bir sistem olarak g rm yor ve onun tehlikelerinden s z ediyorlar. Demokrasinin tehlikelerinin yan nda, bir ok yan lg lar da bulunmaktad r. Bunlardan biri vekilden as l gibi davranmas n beklemektir. Bu, ne m mk n, ne de hakl bir beklentidir. Rousseau yle diyor: Halk, vekilini se ti i andan itibaren o art k yoktur. Demokrasilerde siyasi partilerin amac , ne pahas na olursa olsun, iktidara gelmek olmamal d r. Siyasi partiler, bir d nya g r n n ve bir zihniyetin iktidar n ger ekle tirmek i in u ra mal d rlar. Bug n bunu tek Ba ms z T rkiye Partisi nin yapt na ahit oluyoruz.

Ba ms z T rkiye Partisi nin Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba , h k mete, s rekli kendine ait olan Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Milli Devlet tezlerini tavsiye etmektedir. Buna ra men h k met, dedi im dedik, ald m d d k tavr nda srar etmektedir. Maalesef, b yle bir tav r, demokrasiye yak mamaktad r.

Suriye ve Irak ta ter r rg tlerine a r silah deste ini s rd ren ABD, bir yandan da koalisyon arac l yla sivil katliamlara devam ediyor. Ha l Siyonist ittifak n n plan ise BOP un hedeflerine ula mak. ABD srail ortakl nda slam d nyas zerinde kurgulanan B y k Ortado u Projesi’nin (BOP) kanl arklar d nmeye devam ediyor. Bu ama la ter r rg t PKK uzant s PYD YPG’ye her t rl deste i veren ABD, stratejik ortak dedi i T rkiye’nin itirazlar n ise dikkate alm yor.

Pe mergeye yeni silah sevkiyat

Ter r rg t PYD YPG’ye ge ti imiz hafta i inde 100 t r dolusu silah sevkiyat yapan ABD, ayn deste i Barzani’ye de veriyor. ABD, yeni kurulacak iki Pe merge taburu i in 110 milyon dolar tutar ndaki silah ve m himmat g nderiyor. 2018 in ba nda olu turulmas ng r len taburlar n e itimlerini de ABD stlendi. A r silahla donat lacak Pe merge taburlar n n e itim ve di er masraflarla birlikte bu rakam n 200 milyon dolara kaca bildirildi. ki yeni tabur olu turulmas ve bu taburlar n a r silahlarla donat lmas hamlesinin ABD, ngiltere ve Almanya ile ortakla a y r t len t m Pe merge g lerinin Pe merge Bakanl b nyesine al nmas projesi kapsam nda yap ld n belirten Pe merge Bakanl yetkilileri, bununla Pe merge g lerinin uluslararas d zeyde bir g olmas n n hedeflendi ini belirtti. S z konusu silah ve m himmat n Eyl l ay nda ilgili taburlara verilece i kaydedildi.

Ter r rg t YPG’yi ve Pe mergeyi uluslararas d zeyde bir ordu haline getirmek isteyen ABD, b ylece b lgede kurmak istedi i devlet ik hedefine daha kolay ula may planl yor. ABD’nin ter r rg tlerine g nderdi i silahlar ayn zaman da T rkiye’ye de tehdit. Irak’a g nderilen silahlar n izinin kaybedildi i ifade edilen raporda “Kara Kuvvetleri Komutanl Birinci B lge Te hizat Komutanl n n, Irak E it Donat Fonu’ndan al nan Kuveyt ve Irak taki ekipmanlar n miktar na ve bulundu u yerlere ili kin kay tlar do ru ve g ncel bir ekilde tutmad tespit edildi” denilmi ti.

G zlerini petrol b lgesi Deyrizor’a diktiler

ABD, srail ve Avrupa lkelerinin Suriye ve Irak’ta ter r rg tlerini desteklemesinin ana nedenlerinden biri de petrol. ABD’nin deste i ile Suriye’nin petrol ve do algaz rezervlerine konan PYD, g z n Deyrizor’a dikti. lkenin en b y k ikinci petrol b lgesini DEA ‘tan almak i in ABD ve ngiltere ile ortak sald r plan yapan rg t a iretlerle g r yor. Deyrizor 2014 y l ndan bu yana y zde 85 oran nda DEA taraf ndan kontrol ediliyor. Deyrizor b lgesinde El Tenak, El mer ve Tabiya petrol rezervi a s ndan en b y k potansiyele sahip b lgeler. Tabka sonras karadan ilerleyi ini s rd ren ter r rg t PYD’ye ABD ve Koalisyon u aklar n n hava deste i devam ediyor.

Mattis’ten katliamlara pi kin savunma

Suriye ve Irak’ta bir yandan ABD destekli ter r rg tleri bir yandan da ABD nc l ndeki koalisyonun sald r lar yla sivil katliamlar da s r yor. Son katliam haberi Musul’dan geldi. ABD’nin nc l ndeki uluslararas koalisyona ait u aklarca Pazar g n kentin eski mahallerinde d zenlenen hava bask nlar s ras nda 20’den fazla sivilin ld , ok say da sivilin de yaraland a kland . son 3 y lda ise sadece Suriye’de en az bin 200 sivilin koalisyon u aklar n n sald r s nda hayat n kaybetti i a kland . Katliamlar pi kin a klamalarla kabul eden ABD’den ise yeni bir a klama geldi. Amerika Savunma Bakan James Mattis, Suriye ve Irak ta ter rizme kar y r t len sava ta hi bir ekilde sivillerin ld r lmesinden ka n olmad n ifade etti. Mattis ayr ca, Amerika n n Ortado u da bu sava ya ayan lkelerdeki siviller aras nda b ylesi l mlere engel olmaya al t n da iddia etti.

Suriye y netimi ise ABD nc l ndeki uluslararas I D kar t koalisyonun hava sald r lar na son vermesi i in BM Genel Sekreterli i ile BM G venlik Konseyi’ne (BMGK) mektup g nderdi. Mektup’ta koalisyonun sald r lar n n ok say da sivil kayba yol a t n ve uluslararas hukuku ihlal etti ini belirten Suriye D i leri Bakanl , koalisyonun Suriye’deki hava operasyonlar n n durdurulmas y n nde a r yapt Suriye D i leri Bakanl , hava sald r lar n n lkede kaosa yol a mas ve ter r rg tlerinin faaliyetlerine katk da bulunmas nedeniyle sald r lar n ter rle m cadele s recini kolayla t rmad n n da alt n izdi.
Discount mulberry online shop Outlet Blog Siyaset Dunyasi